Our Service

การวางแผนการตลาด

ด้วยประสบการณ์ในการขาย-การตลาดในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยาวนานกวา 35 ปี สามารถนำมาช่วยในการแนะนำเพื่อร่วมวางแผนทางการตลาดให้แก่คู่ค้าด้านธุรกิจ ช่วยให้สามารถใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนำเสนอพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นผู้ชำนาญการในแต่ละแขนงธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสื้อธุรกิจ กิจกรรมส่งเสริมการขาย งานวิจัยธุรกิจหรือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เข้ามาเสริมศักยภาพ เพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่า ทุกแผนการตลาดจะประสบความสำเร็จในการปฎิบัติ

ตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า

ด้วยระบบการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่มีมาตราฐานมืออาชีพ ควบคุมการรับและเบิกจ่ายสินค้าด้วยระบบไอทีที่ทันสมัย ช่วยให้การจัดการบริหารอายุสินค้า (FIFO) ได้อย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพอีกทั้งระบบการจัดส่งสินค้า (Logistic) ที่ครอบคลุมการส่งในทุกพื้นที่ ด้วยการนัดหมาย และจัดส่งไปยังคลังจุดหมายปลายทางด้วยความเรียบร้อย และไม่เกิดความเสียหาย ตรงต่อเวลา นำมาซึ่งความพึงพอใจให้แก่ทุกๆคู่ค้าของบริษัทฯ